123.jpg

Regulamin naboru

RN

OFERTA ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU
PIELĘGNIARKI- PIELĘGNIARZA

Zakład Poprawczy w Szubinie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: pielęgniarka-pielęgniarz.
Wymiar pracy – 0,5 etatu (dwadzieścia godzin tygodniowo). Czas pracy ustalany indywidualnie. Zatrudnienie od 1 sierpnia 2019 r.

I. Od kandydata wymaga się:
1.prawa wykonywania zawodu pielęgniarki-pielęgniarza (w tym wykształcenia umożliwiającego wykonywanie zawodu),
2. posiadania pełnej zdolność do czynności prawnych,
3. stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu pielęgniarki,
4. wykazywania nienagannej postawy etycznej.

Dodatkowym atutem będzie posiadany kurs szczepień, kurs pielęgniarka szkolna lub środowiskowo-rodzinna,
II. Wymagane dokumenty:
1. dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje,
2. wypis z Centralnego lub Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
3. CV, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy,
4. zaświadczenia, dyplomy potwierdzające ukończone kursy,
5. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji, o niekaralności, o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
III. Zakres obowiązków:
1) rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta,
2) rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych pacjenta,
3) planowanie i sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem,
4) samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;
5) realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
6) orzekanie o rodzaju i zakresie świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych.
IV. Po wstępnej weryfikacji ofert pod względem formalnym i merytorycznym kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie do dnia 9 lipca 2019 r., o terminie i miejscu odbycia rozmowy  kwalifikacyjnej.
          Dokumenty proszę składać w sekretariacie ZP w Szubinie do dnia 8 lipca 2019 r. do godz. 15.00. (decyduje data wpływu do Zakładu Poprawczego)
     Z Regulaminem naboru pracowników na wolne stanowiska w  Zakładzie Poprawczym w Szubinie, można zapoznać się na stronie internetowej: http://zpszubin.pl/index.php/praca

 

Pracownik działu ochrony 

Zakład Poprawczy ul. Kcyńska 36, 89-200 Szubin Poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku: strażnik w Zakładzie Poprawczym Wymiar pracy - pełen etat (czterdzieści godzin tygodniowo) w systemie zmianowym

Od kandydata wymaga się:

1) Wykształcenie: średnie

2) Spełnienie warunków zawartych w regulaminie naboru na wolne stanowisko Zakładu Poprawczego w Szubinie

Z Regulaminem naboru pracowników można zapoznać się na stronie internetowej zakładu: www.zpszubin.pl (zakładka BIP)

Dokumenty proszę składać w sekretariacie ZP w Szubinie do dnia 05.07.2019 do godz.15.00. (decyduje data wpływu do Zakładu

Po wstępnej weryfikacji ofert pod względem formalnym i merytorycznym kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie do dnia 08.07.2019 roku, o terminie i miejscu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej

Zatrudnienie od 1 sierpnia 2019r

Stanowisko strażnika powierzone może być osobie, która:

a) ma pełną zdolność do czynności prawnych,

b) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa Unii Europejskiej,

c) ma nieposzlakowaną opinię,

d) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się wobec niej postępowanie o tego rodzaju przestępstwo,

e) posiada minimum wykształcenie średnie,

f) wykazuje się brakiem przeciwwskazań do pracy na tym stanowisku, potwierdzonym zaświadczeniem lekarza medycyny pracy.

Dodatkowymi oczekiwanymi od kandydatów na stanowisko strażnika:

- ukończony kurs ochrony osób i mienia,

- ukończony kurs samoobrony lub uprawianie sportu o tym charakterze,

- znajomość zasad udzielania pomocy przedmedycznej,

- znajomość środków łączności i urządzeń monitoringu,

- posiadanie prawa jazdy kat. B,

- umiejętność pracy w zespole,

- znajomość podstaw wiedzy z zakresu pedagogiki i resocjalizacji,

- odporność na stres,

- dyspozycyjność,

- sprawność fizyczna,

- kultura osobista.

porno porno porno porno porno porno film porno film