Wczoraj : Gerarda Teodora
Dzisiaj: Aurelii Ladysława
Jutro : Justyny Cypriana
Pojutrze : Damiana Amadeusza

Historia

Statut SP ZOZ-Przychodnia w Łabiszynie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/209/13

Rady Miejskiej w Łabiszynie

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

 

 

S T A T U T

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU

OPIEKI ZDROWOTNEJ- PRZYCHODNIA W ŁABISZYNIE

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej- Przychodnia w Łabiszynie, zwany dalej "Zakładem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011o działalności leczniczej.

2. Podmiotem tworzącym Zakład jest Gmina Łabiszyn.

3. Siedzibą Zakładu jest Łabiszyn.

4. Podmiot realizuje świadczenia zdrowotne w oparciu o przedsiębiorstwo pod nazwą Przychodnia.

§ 2. Zakład działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2013r. poz.217. ) i przepisów wydanych na jej podstawie,

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ),

4) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.),

5) uchwały NR XXXIII/265/2002 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie,

6) niniejszego statutu,

7) innych przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej.

§ 3. 1. Obszarem działania Zakładu jest teren Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Zakład zobowiązany jest udzielać świadczeń zdrowotnych każdej osobie, w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia.

Rozdział 2.

Cele i zadania Zakładu

§ 4. 1. Zakład jest podmiotem leczniczym prowadzącym działalność leczniczą polegająca na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

2. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne udzielane przez Zakład obejmują świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej oraz stomatologii.

3. Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych odbywa się w pomieszczeniach przedsiębiorstwa lub w miejscu pobytu pacjenta.

§ 5. Do zadań Zakładu należy:

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w szczególności:

a) badanie i porada lekarska,

b) leczenie,

c) rehabilitacja lecznicza,

d) opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem,

e) opieka nad noworodkiem,

f) badania diagnostyczne,

g) pielęgnacja chorych,

h) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

i) zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne i szczepienia ochronne.

2) Prowadzenia działalności w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowia.

§ 6. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie , za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, w przepisach odrębnych.

§ 7. Zakład uzyskuje przychody z wynajmowania lokali użytkowych.

§ 8. Przy wykonywaniu swoich zadań Zakład współdziała w szczególności z:

1) jednostkami samorządu terytorialnego,

2) innymi podmiotami leczniczymi,

3) fundacjami i stowarzyszeniami,

4) osobami fizycznymi

5) instytucjami wykonującymi zadania z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 3.

Organy Zakładu

§ 9. Organami Zakładu są:

1) Dyrektor

2) Rada Społeczna.

§ 10. 1. Zakładem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zakładu.

2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Zakładu i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu .

4. Dyrektora Zakładu powołuje i odwołuje Burmistrz Łabiszyna na podstawie obowiązujących przepisów.

5. W czasie nieobecności Dyrektora Zakładu zastępuje go upoważniona przez niego osoba.

§ 11. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

1) organizowanie pracy Zakładu w sposób zapewniający należyte wykonywanie świadczeń zdrowotnych w warunkach i na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami,

2) należyta gospodarka mieniem,

3) bieżący nadzór nad wykonywaniem przez Zakład zadań statutowych,

4) organizowanie pracy podległego personelu ,

5) opracowanie planów strategicznych,

6) kierowanie zadaniami wykonywanymi na potrzeby obronności państwa,

7) wykonywanie innych zadań określonych w przepisach powszechnie obowiązujących oraz niniejszym Statucie.

§ 12. 1. Przy Zakładzie działa Rada Społeczna.

2. Rada Społeczna, zwana dalej „Radą” jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.

3. Radę w składzie 5 osób powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie

podmiot tworzący.

4. W skład Rady wchodzą:

1) jako przewodniczący – Burmistrz Łabiszyna lub osoba przez niego wyznaczona,

2) jako członkowie:

a) przedstawiciel Wojewody Kujawsko - Pomorskiego,

b) członkowie wybrani przez Radę Miejską w Łabiszynie w liczbie trzech osób .

5. Członkiem Rady nie może być osoba zatrudniona w Zakładzie.

6. Rada jest powoływana na okres 4 lat.

7. Członkowie Rady Społecznej podlegają odwołaniu przed upływem kadencji w następujących przypadkach:

1) zatrudnienia w Zakładzie,

2) podjęcia zatrudnienia lub pełnienia funkcji mogących pozostawać w sprzeczności z interesami Zakładu lub podmiotu ją tworzącego albo podmiotu, który wyznaczył członka do Rady,

3) niemożności uczestnictwa w posiedzeniach Rady Społecznej z uwagi na stan zdrowia,

4) prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie,

5) nieusprawiedliwionej nieobecności na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej.

6) Członkostwo w Radzi Społecznej wygasa w razie śmierci członka Rady.

§ 13. Do zadań Rady Społecznej należy:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny ,nowej aparatury i sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,

c) przyznania Dyrektorowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem.

2) przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku,

e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,

f) regulaminu organizacyjnego.

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

§ 14. 1. Posiedzenia Rady zwołuje i prowadzi przewodniczący.

2. Szczegółowy tryb zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy, sposób podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez podmiot tworzący.

3. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb , nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

4. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół.

§ 15. 1. Rada Społeczna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Rady, w tym przewodniczącego.

2. Do ważności uchwały konieczne jest zawiadomienie o zebraniu wszystkich członków Rady. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.

§ 16. 1. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi Zakładu przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

2. W przypadku wniesienia odwołania przewodniczący Rady Społecznej przedkłada podmiotowi tworzącemu przedmiotową uchwałę wraz z jej uzasadnieniem oraz kompletem akt sprawy.

Rozdział 5.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 17. 1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzy przedsiębiorstwo o nazwie Przychodnia, w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1) Przychodnia w Łabiszynie,

2) Punkt Lekarski w Lubostroniu.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, jego jednostki i komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Społeczną Zakładu.

§ 18. Organizację wewnętrzną , zakres działania komórek organizacyjnych Przychodni oraz sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych, nieuregulowane w ustawie lub statucie określa Regulamin Organizacyjny.

Rozdział 6.

GOSPODARKA FINANSOWA ZAKŁADU

§ 19. 1. Gospodarka finansowa Zakładu prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawie o finansach publicznych oraz w ustawie o rachunkowości oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa finansowego.

2. Podstawą gospodarki Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.

§ 20. Roczne sprawozdanie finansowe Zakładu , po zaopiniowaniu przez Radę Społeczną podlega

zatwierdzeniu przez Radę Miejską w Łabiszynie.

§ 21. 1. Zakład gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie

nieruchomościami i majątkiem własnym otrzymanym i zakupionym.

2. Zbycie, oddanie w dzierżawę ,najem , użytkowanie oraz użyczenie majątku trwałego Zakładu może być dokonane przez zakład na zasadach określonych przez podmiot tworzący.

§ 22. Zakład utrzymywany jest z wpływów pochodzących z realizacji kontraktów zawartych na wykonanie usług medycznych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych.

§ 23. Zakład może uzyskiwać środki finansowe na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej.

§ 24. Zakład sporządza Bilans i ustala wynik finansowy działalności, prowadzi rachunek dochodów i kosztów, na zasadach określonych w oddzielnych przepisach.

§ 25. 1. Zakład decyduje o podziale zysku.

2. Decyzję o podziale zysku podejmuje Dyrektor Zakładu po zasięgnięciu opinii Rady Społecznej

i zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Radę Miejską w Łabiszynie

Rozdział 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26. 1. Nadzór nad Zakładem sprawuje Rada Miejska w Łabiszynie.

2. Wszelkie zmiany dotyczące Zakładu, jego lokalizacji wymagają zmian w statucie.

3. Zmiany w statucie dokonywane są w trybie nadania przez podmiot tworzący.

4. Likwidacja Zakładu następuje w drodze uchwały podmiotu tworzącego.

§ 27. W sprawach nieuregulowanych w Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności leczniczej i przepisy wydane na jej podstawie oraz Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny.

 

Poprawiony (czwartek, 11 lipca 2013 08:03)

 

Historia powstania SP ZOZ w Łabiszynie

Poprawiony (poniedziałek, 15 listopada 2010 11:51)

Więcej…

 
Licznik
Łącznie odwiedzin17285

Powered by Kubik-Rubik.de