RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz. Urz. UE Nr 119 ) informuję, że:


1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie, ul. Kcyńska 34, 89-200 Szubin.
2. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem e-mail: iod@szubin.pl.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pana/i dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e.
4. Pana/i dane będą przetwarzane w celu:
- realizacji zadań wynikających ze statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szubinie,
- wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Miejsko–Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szubinie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- realizacji umów zawartych z kontrahentem Ośrodka w celu realizacji zadań statutowych Ośrodka,
- w pozostałych przypadkach Pana/i dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody.
6. Pana/i dane osobowe nie będą udostępnione podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
7. Pana/i dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w pkt. 4 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
9. Ma Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, poprawiania, usunięcia w przypadkach przewidzianych prawem, ograniczania przetwarzania w przypadkach określonych prawem, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych prawem.
10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysługuje Panu/i prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szubinie Pana/i danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
12. W sytuacji, gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań prze Ośrodek.
13. Pana/i dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegać profilowaniu.Udostępniający:
Jacek Masłowski
Wytwarzający/Odpowiadający:
Jacek Masłowski
Czas udostępnienia:
23.05.2019
Czas wytworzenia:
38 522
Dokument oglądany razy:
21.06.2018
grp gremek isteyecegin en kaliteli porno filmleri ile sslenmiş acayip bir site olarak tarihe adını yazdıracak olan porno ile beraber byyecekler bu kaderi degiştiremez.